Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอขอบคุณ อาจารย์ธีระวุฒิ มีสมมนต์ ผู้เป็นวิทยากรบรรยายอบรบหลักสูตร พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 มาตรา 16 เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวกับพนักงาน บจก. เอส ที เอฟ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมาครับ ขอบพระคุณครับ

TOP