Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอขอบพระคุณ และขอชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางแรงงาน บ.อีสานพิสัย จก. 654/13 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง เรียน หัวหน้าสำนักงาน, นิติกร ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยข้าพเจ้า เป็นตัวแทนพนักงานบริษัท อีสานพิสัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 654/13 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ตึกสีส้ม ตรงข้ามปั้มเอสโซ่) ที่เคยได้ทำจดหมายร้องเรียนเรื่องสวัสดิการในสถานประกอบการและอื่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ต่อทางสำนักงาน ฯ มาแล้วนั้น ขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักงาน , ผู้อำนวยการ , นิติกร , พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องการเข้ามาแก้ไข ตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทด้านปัญหาทางแรงงาน และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ ฯ ของพนักงานบริษัท อีสานพิสัย จำกัด ตามที่เคยได้ร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 และทางสำนักงานได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสถานประกอบการ บริษัท อีสานพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 นั้น โดยผลแห่งการที่ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีที่ได้เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบผลแห่งการแก้ไขนั้น แต่ทางผู้ร้องเรียนก็ขอกราบขอบพระคุณและขอชมเชย และซาบซึ้งในความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ของทางหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานต่อปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ของทางราชการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและได้รับการแก้ไขที่ล่าช้านั้นหมดไป และทำให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีการนำเอา หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม มาใช้ครบองค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 3. หลักความโปร่งใส คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจา ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม และทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างครบถ้วน จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางผู้ร้องเรียน ถ้ายังได้รับความไม่เป็นธรรมและเดือดร้อน เกี่ยวกับด้านสวัสดิการและปัญหาแรงงานอีก จักได้รับการร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านแรงงาน จากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี อย่างเร่งด่วนและไม่รอช้า เช่นเดิม ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ผู้ร้องเรียนและได้รับการตอบสนอง

TOP