Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการแข่งนวดของฝีมือแรงงานที่ส่งไปต่างประเทศค่ะ ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัตรอย่างไร

TOP