Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขออนุญาตสอบถามน่ะคะ ในกรณีที่บริษัท มีโครงการขอเลิกจ้างพนักงาน โดยให้เขียนใบสมัครขอเลิกจ้าง และได้รับค่าชดเชยที่กฎหมายแรงงานกำหนด ด้วยความสมัครใจ จำนวน 50 คน แต่มีพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสมัครเลิกจ้างกับบริษัท จำนวน 100กว่าคน แต่ทางหัวหน้าแผนกมีรายชื่อของพนักงานที่จะให้ออกจากงานส่งเข้าที่ประชุม พิจารณาเลิกจ้าง แต่บางคนที่มีรายชื่อพนักงานมีส่งเข้าที่ประชุมไม่ได้สมัครใจที่จะออก และไม่มีความผิดอะไร และยังมีภาระกิจต้องเลี้ยงดูครอบครัว แล้วทำไมบริษัทไม่พิจารณาพนักงานที่มีความประสงคืที่จะเลิกจ้างเองโดยเข้าร่วมโครงการเลิกจ้างกับทางบริษัท อยากขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานด้วย แล้วบริษัทสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือคะ

TOP