Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอให้ท่านรมต.กระทรวงแรงงานทบทวนเรื่องที่ผู้ช่วยรมต.การสั่งการให้ข้าราชการและพนักงานราชการ (หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน)มาปฏิบัติงานในวันเสาร์ ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้วันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากการทำงานให้บริการประชาชน (ยังมีงานอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการประชาชนโดยตรงที่ต้องทำด้วย) เป็นงานที่หนักหนาและเหนื่อยมากอยู่แล้ว การให้มาปฏิบัติงานในวันเสาร์จะทำให้คนที่มีภาระต้องดูแลครอบครัว มีลูกเล็กเด็กแดง หรือพ่อแม่ที่แก่เฒ่า ต้องเสียเงินค่าจ้างให้ผู้อื่นดูแลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน และบางคนที่มีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ก็จะหาโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวได้ยากขึ้น เท่าที่ทราบมาว่าไม่มีเงินตอบแทนให้ด้วย หรือแม้ว่าจะมีเงินตอบแทนให้ หลายคนก็คงไม่อยากมาทำงานในวันเสาร์ นอกจากจะเป็นงานราชการที่จำเป็นเร่งด่วนมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เงินเดือนของราชการแค่น้อยนิดเมื่อเทียบกับงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ การสั่งการดังกล่าวยังมอบให้เฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนโดยตรง ส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนไม่ต้องมาปฏิบัติงานในวันเสาร์ ซึ่งเท่ากับเป็นการบริหารงานแบบสองมาตรฐาน จึงขอให้ท่านให้ความยุติธรรมและเมตตาธรรมกับพวกเราซึ่งขณะนี้มีความเครียดกับเรื่องดังกล่าวมากมาย

TOP