Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าอยากทราบว่า เมื่อเราต้องการลาออกจากบริษัท แต่ทางบริษัทค้างเงินเดือนมาเป็นเวลาหลายเดือน เราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง ข้าพเจ้าเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว และอยากทราบว่าสามรถมีเอกสารตัวใดที่จะสามารถนำมาประกอบในกรณีที่นายจ้างไม่ชำระเงินเดือนที่ค้าง หรือในกรณีที่นายจ้างบอกว่าจะทยอยชำระคืนให้สารถมีเอกสารใดนำมาเป็นหลักฐานในการบอกคำสัญญาของนายจ้างได้ หวังว่าคงได้รับคำตอบจากท่านเพราะข้าพเจ้าและเพื่อนที่บริษัทมีความเดือดร้อนมาก ขอบคุณค่ะ

TOP