Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าฯ ทำงาน ณ สำนักงานบัญชี ท้องที่จังหวัดภูเก็ต และได้ยื่นแบบประกันสังคม ตามระเบียบถูกต้อง ภายในกำหนดเวลาทุกประการ แต่ปรากฏว่า มีลูกค้าของกระผม รายหนึ่ง มิได้ยื่นแบบเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการภายในกำหนดเวลา ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อีกทั้งยังเป็นความผิดครั้งแรกของบริษัทฯ (ตามมาตรา 96) โดยนางพีรภรณ์ บวรธนสาร พยามข่มขู่ว่าจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินคดีกับกรรมการบริษัทฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน และจะนำเรื่องขึ้นสู่ศาล โดยจะไม่มีการลดหย่อนค่าปรับให้แต่อย่างใด (ข้าพเจ้าฯ มีคลิปการสนทนาระหว่างบริษัทฯ และนางพีรภรณ์ บวรธนสารด้วย) และหลังจากนั้นนางพีรภรณ์ บวรธนสาร ยังได้บอกกับเจ้าหน้าที่คนอื่นในประกันสังคมทั้งในสำนักงานที่ นางพีรภรณ์ บวรธนสาร ทำงานอยู่และสำนักงานประกันสังคม (สาขา) บริเวณกะทู้ ให้ระงับการขึ้นทะเบียนของข้าพเจ้า โดยห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนบริษัทฯ ของลูกค้าของข้าพเจ้าฯ ที่ข้าพเจ้าฯ ได้ไปยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ โดยบอกว่าจะต้องมีการผ่านการอนุมัติจากนางพีรภรณ์ บวรธนสาร ก่อนที่จะมีการรับขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องที่จะเป็นการเหมารวมเอาลูกค้าของข้าพเจ้าฯ รายอื่นเข้าไปด้วย เพราะการยื่นประกันสังคมนั้น มีการยื่นเฉพาะตัว หรือเป็นความผิด หรือความถูกต้อง เฉพาะตัว มิได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ข้าพเจ้าฯ จึงอยากให้ทางสำนักงานประกันสังคม ได้โปรดพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฏิบัติตัวของ นางพีรภรณ์ บวรธนสาร เพื่อที่จะได้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของ บรรดาสำนักงานบัญชี หรือบรรดาบริษัทฯ ห้างฯ ร้านต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ประกันสังคม ต่อไป

TOP