Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าฯ เป็นข้าราชการมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหน่วยงานไม่ได้สอบถามถึงความจำเป็นหรือภาระที่ข้าฯ มี ครั้งแรกที่ได้รับคำสั่ง ข้าฯ ได้เข้าไปสอบถามทางต้นสังกัดก็ได้รับคำตอบว่าไปแต่เพียงชื่อเท่านั้น พอครั้งที่สองข้าฯ ได้ไปสอบถามอีกก็ได้รับคำตอบว่าถ้าไม่มีคนไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่น ข้าฯ ก็ต้องไป ข้าฯ ไม่เข้าใจว่า ข้าราชการบางคนที่มีภูมิลำเนาทางภูมิภาคนั้น ตำแหน่ง เงินเดือน ที่มีความอาวุโสกว่า และนั่งครองตำแหน่งมา 10-20 ปี ก็ยังไม่ไปไหน หรือบางครั้งโยกย้ายกันก็ภายในกอง จากฝ่ายนั้นย้ายไปฝ่ายนี้ บางคนไป 6 เดือน ก็สามารถย้ายกลับเข้ามายังที่ตัวเองต้องการได้ ข้าฯ ก็อยากฝากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วย

TOP