Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งโยกย้าย พนง. ประจำปี2558โดยจ้างที่ปรึกษามาทำแผนฝังองค์กรใหม่แต่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือพนง.ของที่ปรึกษามาทำการสำรวจตามองค์กรต่างๆของการนิคมอุสาหกรรมตามที่ว่าจ้างแต่อย่าใดแต่กลับมีคำสั่งออกมาตามผังใหม่โดยไม่มีการสำรวจความพอดีและพอเหมาะกับองค์กรต่างๆของการนิคมอุตสาหกรรมให้ครอบคุมกับต่ำแหน่งงานที่ปฏิบัติกันอยู่และการจ้างครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกะที่ปรึกษาที่จ้างมาทำการสำรวจเงินว่าจ้างครั้งนี้สูงถึง10ล้านบาทเลยช่วยตรวจสอบและหามาตราการในการสอบสวนที่นะครับ

TOP