Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ต้องการแบบทดสอบเพื่อให้เด็กนักเรียนทำเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมในอนาคตเพื่อใช้วางแผนการเรียน

TOP