Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถ้านายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันการทำงานมีความผิดหรือไม่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแรงงาน (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 มาตรา 144

TOP