Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถ้าหากตำแหน่งงานที่ทำอยู่ทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บเรื้อรัง ลูกจ้างผู้นั้นจะสามารถขอย้ายตำแหน่งงานไปทำในแผนกอื่นที่มีระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ทำอยู่ได้หรือไม่ และการอ้างของหัวหน้างานว่าแผนกที่ทำอยู่ไม่มีคน แต่แผนกที่เราจะย้ายก็ขาดคนเราจะสามารถขอย้ายได้หรือไม่ การขอย้ายถ้าหากหัวหน้างานอ้างว่าความหนักของระดับงานเท่ากันแต่เราได้ไปดูลักษณะงานแล้วมีลักษณะงานที่เบากว่าเราจะขอย้ายได้หรือไม่ (เผื่อการฟื้นฟูร่างกาย) และหากหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลไม่ยอมให้ย้ายให้ทำในตำแหน่งเดิมจนร่างกายบาดเจ็บอย่างหนักเรื้อรังมากกว่าเก่าทางผู้ไม่ให้ย้ายงานมีความผิดหรือไม่

TOP