Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำงานมามากกว่า 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้ประโยชน์ทดแทนเป็นอัตราเงินเท่าไหร่แล้วใช้เอกสารอะไรบ้างและยื่นที่ใดเป็นอันดับแรก

TOP