Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำงานมาแล้ว4ปีครับ ได้รับเงินส่วนนี้มาตลอด โดยบริษัทจ่ายในอัตราวันละ50บาท อยู่ๆบริษัทจะต้องการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดนพิจารณาจากการทำงานจริง และจ่ายตามชั่วโมงทำงานจริง ซึ่งเมื่อก่อน ผมทำงานในไลน์ ก็จะได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ปกติ แต่ปัจจุบัน ไม่ค่อยได้ทำงานในส่วนเดิม หรือชั่วโมงในการทำงานในไลน์ลดลง อยากทราบว่าบริษัทสามารถทำได้หรือไม่ ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ครับ

TOP