Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำไม! รวมกลุ่มไปขอฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พิจิตรแล้วเขาแล้วบอกไม่มีงบประมาณหล่ะค่ะ? รัฐบาลไม่ให้เงินจ.พิจิตรหรอ รบกวนแก้ปัญหานี้ให้ด้วยค่ะ

TOP