Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัทมีสำนักงานอยู่ กทม. และมีโรงงานอยู่อยุธยา ต่อมาบริษัทต้องการย้ายทั้งหมดไปอยู่ที่อยุธยา ซึ่งจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ซึ่งหากมีพนักงานไม่ไปอยู่อยุธยา บริษัทต้องจ่ายชดเชยหรือไม่

TOP