Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัทเป็นประเภท ขายสินค้าต้องทำงานช่วงเที่ยงด้วย ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. ทำเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

TOP