Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัท ต้องการทำคนต่างชาติ (สัญชาติไต้หวัน) เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยจะไปยื่นขอ visa non-b ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

TOP