Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บ.มีสำนักงานสาขาอยู่ กทม. และ มีโรงงาน อยู่ที่ นครปฐม และสาขา อยู่ที่ สุพรรณบุรี แต่เนื่องจาก สำนักงานอยู่ที่กรุงเทพ ทาง บริษัท จะปิด และ ย้ายพนักงาน ทั้งหมดไปอยุ่ที่ โรงงาน นครปฐม และ สุพรรณบุรี ถ้าพนักงานไม่ไปจะต้องจ่ายชดเชยตามมาตรา 120 หรือเปล่าค่ะ อยากทราบว่ากรณีไหนที่เข้าข่ายมตรา 120

TOP