Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

– บ.สามารถรับทำงานได้หรือไม่ ถ้าจะทำ WORK PROMITE ทาง บ. ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ – บ. ต้องขอโคว้ต้าหรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

TOP