Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนประจำบริษัทเอกชนและเป็นสมาชิก อบต ด้วยบริษัทสามารถเอกผิดลงโทษทางวินัยและทางแพ่ง ได้หรือไม่ ถ้าได้ ในข้อกกหมายใด?

TOP