Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะหางานยากมาก งานราชการก็มีแต่เส้นสาย แต่ก้อยากเรียนไปด้วยครับ และทำงานใกล้บ้านด้วยครับ 0861802006 แต่เดียวนี้ผมอยู่ สุพรรณบุรี

TOP