Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุกิจ สาขาการประเมินราคาทรัพย์สิน ต้องการหางานทำที่อยู่ในกรุงเทพ อาจจะไม่ตรงกับที่จบมาก็ได้ จะต้องทำอย่างไร

TOP