Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมพึ่งจบ ปวช. 3 ไม่มีเงินที่จะเรียนต่อผมเลยอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ เช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ผมจะต้องทำยังไงดีครับ ทำงานอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับงานเกษตร

TOP