Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พักร้อน สามารถใช้ได้ภายในปีหลังจากบรรจุ หรือว่า ต้องทำงานให้ครบ 1 ปีก่อน ถึงจะลาพักร้อนได้

TOP