Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พูดจาไม่เพราะ ไม่รับคำปรึกษา ไม่สนใจคนที่เข้าไปติดต่อ (พูดจาแบบไม่มีการศึกษา ไม่น่าจ้างมาเลยพนักงานแบบนี้ บริการชุ่ยมาก)

TOP