Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มีคำถามว่าถ้าจะนำแรงงานก่อสร้างจากประเทศบังคลาเทศเข้าทำงานในประเทศไทยจะทำได้หรือไม่เพราะมีแนวโน้มว่าเราจะขาดแคลนแรงงานจำนวนมากในอนาคต

TOP