Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มีปัญหาต้องการปรึกษาเรื่องการเลิกจ้างพนักงาน-ต้องการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เนื่องจาก พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ชักชวนพนักงานคนอื่นๆที่อยู่ในบริษัทเกือบทั้งหมด เรียกร้องสิทธิต่างๆจากบริษัทมากเกินความสามารถของบริษัท เช่น วันหยุดปีใหม่ ทางบริษัทให้พนักงานหยุด 5 วัน แต่พนักงานไม่พึงพอใจ ต้องการให้หยุดกว่านั้น หรือ กรณีเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างให้มากกว่าพนักงานของบริษัทอื่นซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาต่อเนืองหลายปี (เกินกว่า 5 ปี) 1. บริษัทมีความต้องการลดจำนวนพนักงาน โดยมีความต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง แต่ทางพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอ้างว่า ไม่สามารถเลิกจ้างได้ ในกรณีบริษัทสามารถมีแนวทางใดได่บ้างที่จะเลิกจ้างพนักงานที่เป็นปัญหาของบริษัท (พนักงานที่บริษัทเกือบทุกคน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) (ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทไม่ได้กำหนดเรื่องการจ่ายโบนัส หรือการปรับขึ้นค่าจ้างไว้ในข้อกำหนดและวันหยุด เพราะปฎิบัติตามความเหมาะสม)

TOP