Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รบกวนสอบถาม หากลูกจ้างต้องการฟ้องร้องเนื่องจากยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง ลูกจ้างต้องฟ้องบริษัทฯ หรือ ฟ้องผู้ถือหุ้น แล้วใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยดังกล่าว บริษัทฯ หรือ หุ้นส่วน แล้วจะจ่ายให้ครบหรือไม่ ใครเป็นผู้จ่าย

TOP