Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลาออกจาก บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส มา 4 เดือนแล้ว แต่บริษัทไม่ยอมโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้

TOP