Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าทางกระทรวงแรงงานจะมีการให้ลงทะเบียนต่างด้าวหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยหน่อย

TOP