Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สอบถามครับ เวลาออกไปทำงานต่างจังหวัด เวลาที่ใช้ในการขับรถไปทำงานและกลับจากทำงานถือว่าเป็นเวลางานหรือไม่ครับ และสามารถเบิกโอทีได้หรือไม่ครับ

TOP