Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สอบถามเรื่องการเลิกจ้างพนักงาน 1. บริษัทต้องจ่ายชดเชยตามกฎหมาย Ex. อายุงาน 4 ปี ต้องจ่าย 180 วัน 2. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า – สัญญาเลิกจ้างต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ – สัญญาเลิกจ้าง ระบุ สิ้นสุด 8 สค. XX บริษัทต้องแจ้งวันไหน – หาก บริษัท แจ้ง วันที่ 8 ส.ค ในวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานมีสิทธิ ได้รับ ค่าจ้าง ของเดือน สค. เต็มเดือนหรือไม่ ดังนั้น จะต้องได้รับ ค่าชดเชยดังนี้ ใช่หรือไม่ 1. ชดเชยตาม กม. 180 วัน 2. บอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน 3. ค่าแรง เดือน สค. 1 เดือน ขอบคุณค่ะ การเลิกจ้าง

TOP