Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากจะรู้ ว่าเอกสารที่ต้องเตรียมไปขึ้นทะเบียนต่างด้าวนี่ นายจ้างจะต้องเตรียมอะไรไปมั้งเหรอครับ แล้ว ลูกจ้างต่างด้าว จะต้องเตรียมอะไรไปมั้ง แล้วตัวลูกจ้างต้องไปด้วยหรือป่าวครับ

TOP