Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบจำนวนข้าราชการและพนักงานในกระทรวงเเรงงาน และหน่วยงานในสังกัดค่ะ ว่ามีจำนวนกี่คน หรือแนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูล ตามหัวข้อนี้ค่ะ เพื่อนำไปประกอบการทำสารนิพนธ์ ขอบพระคุณค่ะ

TOP