Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบช่องทางการรายงานตัวหลังจากขึ้นทะเบียนที่จัดหางานแล้ว มีกี่ช่องทางต้องการช่องทางสะดวกที่สุด

TOP