Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบรายละเอียดของเอกสารใบอนุญาติทำงานเเรงงานต่างด้าว3สัญชาติ จะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะว่าเอกสารที่ส่งมานี้ เหมือนจะดำเนินการไปแล้ว

TOP