Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่าสมัครงานวุฒิ ป ตรี ค่าจ้างขั้นต่ำต้องได้เท่าไหร่ พอดีที่ได้อยู่ 9560 ทำมาจะสามปีล่ะ เงินเดือนก้อไม่ขึ้น อยากทราบว่า สามารถเรียกร้องทางบริษัทให้ขึ้นเงินได้ไหมค่ะ

TOP