Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากสอบถามว่า นายจ้างสามารถให้เงินค่าล่วงเวลาแบบเหมาได้หรือไม่ครับ ก็คือ ตามกฎหมายบอกว่าต้องให้เป็นหนึ่งเท่าครึ่งของค่าแรงต่อชั่วโมง แต่ที่นายจ้างให้ตอนนี้คือทำงาน 9 ชั่วโมงแล้วจ่ายเพิ่มให้ 75 บาทต่อวันครับ ซึ่งน้อยกว่าถ้าคิดตามอัตราหนึ่งเท่าครึ่ง ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับ

TOP