Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากให้ท่านพิจารณาการให้ค่าครองชีพของลูกจ้างขั่วคราว วุฒิ ปวส. ในสังกัดสำนักงานจัดหางานด้วยค่ะ ซึ่งทุกวันนี้ข้าวของราคาแพง แต่ฐานเงินเดือนเพียง 9300 ซึ่งไม่ได้รับค่าครองชีพ อยากให้มีการพิจารณาปรับขึ้นให้ลูกจ้างด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

TOP