Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อ้างว่า สป.รง.ทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่ยังไม่สบายใจอยู่ดีถ้าไม่ทราบวันที่แน่นอน กรอบเวลามีมั้ยคะ อย่าละเลยพวกหนูเลย กว่าจะสอบได้ขึ้นบัญชีก็ยากพอแล้วยังต้องมาไม่สบายใจเรื่องบรรจุอีก

TOP