Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เขียนที่บริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด 87/1 อาคารแคปปิตอล ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-6277000 วันที่ 11 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัทจะปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานในขณะที่มีผลกำไรสูงอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะหอบเงินกลับประเทศสหรัฐอเมริกา 4 พันกว่าล้านบาท โดยไม่ได้ดูแลพนักงานเท่าที่ควร เรียน 1. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2. ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรอง บริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด (บีซีเอ) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2540 ตามหนังสือรับรองเลขที่ สจ.4016878 โดยมีกรรมการ 8 คน ดังต่อไปนี้ 1. นายอี เป็ง เอ็ง 2. นายออง ซี กวน 3. นายไมเคิล เมอร์ฟี่ บีแคว็ท 4. นายริชาร์ด วิลเลี่ยม เรย์โนลด์ 5. นายมิลตัน เรย์ มิวแมน ที่ 3 6. นายเคน โนแลน เมอร์ฟี่ 7. นายสตีเว่น ดั๊กกลาส เซียรส์ 8. นางสาวแคทเธอลีน ลิน มิดคิฟ โดยมีกรรมการที่มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท คือ กรรมการที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 8 ลงลายมือชื่อร่วมกับ ที่ 4 หรือ ที่ 5 หรือ ที่ 6 หรือ ที่ 7 พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ปัจจุบันผู้มีอำนาจบริหารหลัก คือ กรรมการที่ 3 และกรรมการที่ 4 ลงลายมือชื่อร่วมกัน บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ (พอร์ตสินเชื่อที่ประมูลซื้อได้จาก ปรส.) ของกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอลและกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล โดยทั้ง 2 กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก คือ กลุ่มโกลแมนแซคส์ และกลุ่มจีอีแคปปิตอล ซึ่งผู้ถือหน่วยทั้ง 2 กลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้ามาบริหารบริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการที่ 3 และที่ 4 ข้างต้นได้เรียกประชุมพนักงานทั้งหมดเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบว่ากองทุนได้มีการลงนามในสัญญาจะขายหน่วยลงทุนทิ้งให้แก่ธนาคารเกียรตินาคินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 (ปรากฏตามข่าวในเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และจะดำเนินการชำระเงินจำนวนประมาณ 4 พันกว่าล้านบาทให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และนำเงินออกนอกประเทศได้ทันที 90% ที่เหลืออีก 10% ตั้งไว้เป็นเงินประกันและกำหนดถอนได้ในภายหลัง หลังจากนั้นผู้บริหารก็จะดำเนินการปิดบีซีเอให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 โดยไม่แจ้งเหตุผลของการขายหน่วยลงทุนทิ้งทั้ง ๆ ที่กองทุนและบริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ และลอยแพพนักงานที่เหลืออยู่ประมาณ 100 คน ผู้บริหารได้แจ้งต่อพนักงานว่าจะทำการจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฏหมายแรงงานเท่านั้น พนักงานส่วนใหญ่ได้ร้องขอให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มจากเงินชดเชยเนื่องจากบริษัทปิดกิจการโดยมีผลกำไรอย่างมาก แต่ผู้บริหารปฏิเสธโดยสิ้นเชิง พนักงานโดยส่วนใหญ่ก็มีอายุเกินกว่า 40 ปี โอกาสในการหางานใหม่ในระยะเวลาอันสั้นภายในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงเป็นไปได้ยากมาก โดยที่ผ่านมาผู้บริหารได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทว่าจะมีการประมูลหนี้ใหม่ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานต่อไปกับบีซีเอ พนักงานก็ไม่คาดคิดว่าผู้ถือหุ้นต่างชาติจะปิดบริษัททั้ง ๆ ที่ยังมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับสถานการณ์เช่นนี้พนักงานเกิดความรู้สึกกดดันและสะเทือนใจเพราะแต่ละคนก็มีอายุมาก ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็มาก ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลต่อครอบครัวของพนักงานบางคนแล้ว ที่ผ่านมาได้มีการเลย์ออฟผู้บริหารบางส่วน โดยจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานพร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกจำนวน 3 เท่าของเงินเดือน โดยไม่ต้องมาทำงาน ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทประกาศหยุดดำเนินกิจการ แต่จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่บริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงาน สุดท้ายนี้พวกเราพนักงานบริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด หวังให้ท่านรีบดำเนินการตามที่ร้องขอโดยทันที เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ทุกข์ยากที่จะตามมาจากการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง พนักงานบริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด หมายเหตุ โกลแมนแซคส์ กับ จีอี แคปปิตอล ได้ถือหุ้นในกองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อประมูลซื้อหนี้ของ 56 ไฟแนนซ์ที่ปิดกิจการตอนเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งในปี พ.ศ 2540 จากองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 2 แสนล้านบาท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน”) ได้ในราคาประมาณ 26,000 ล้านบาท ต่อมาผู้ถือหุ้นทั้งสองได้จัดตั้งบริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลแอนซ์ จำกัด (บีซีเอ) เพื่อบริหารหนี้ของกองทุนรวมทั้งสองเท่านั้น กองทุนดังกล่าวไม่มีพนักงานโดยมีเฉพาะกรรมการที่มีอำนาจลงนามเท่านั้น การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการจัดการโดย บีซีเอ ไม่มีลูกหนี้รายใดสามารถติดต่อกองทุนได้ นอกจากติดต่อโดยตรงที่บีซีเอ ติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายซึ่งเป็นคนไทยดังต่อไปนี้ นางอนันตา เกิดโมฬี โทร 02-6277175 นางมัณฑนา ยังสามารถ โทร 02-6277025 นางสิรินารถ แน่งอนงค์ โทร 02-6277351 นางสมสกุล คุปตวิวัฒน์ โทร 02-6277135

TOP