Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์สัญชาติชั้น3 กรมการจัดหางาน เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อ

TOP