Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากวันที่ 1 เมษายนนี้จะมีการประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับ 6 ข้าพเจ้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาอยู่ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้รับอัตราค่าจ้างรายเดือน 8000 บาท คิดเป็นรายวันวันละ 266.66 บาท และได้มีการต่อสัญญาจ้างวันที่ 1 เมษายน-30กันยายน ด้วยอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงอยากทราบว่า ลูกจ้างเหมามีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศของฉบับ 6 หรือไม่ค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบมา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

TOP