Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากหัวหน้างาน เป็นชาวต่างชาติ ทำการกลั้นแกล้งเรื่องงาน หาเรื่องให้ใบเตือนได้ทุกวันในเวลางาน ทั้งๆ ที่งานออกมาดี งานด้านอาหารครับ ออกใบเตือนให้โดยไม่ใช่ความผิดของผมโดยตรง ผมไม่เซ้นรับทราบ และทางหัวหน้างาน พยายามบีให้ออกจากกงาน ทั้งนี้ผมไม่เซ้นรับทราบความผิดรวมเพื่อนๆ ด้วยกันทั้งหมด ไม่เซ็นยินยอมรับความผิด ทางหัวหน้างานก็เรียกเข้าไปคุย ว่าจะเซ้นใบลาออก หรือ ใบเตือน แต่พวกผมไม่เซ็น มิทราบว่า สามารถฟ้องร้องเอาความผิด เรียกร้องความเป็นธรรมได้หรือไม่ ซั่งใบเตือนมีผลต่อ โบนัสประจำปี

TOP