Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจาก กระผม นายอนุชา ใจยอง มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีเพราะกระผมอยากศึกษาต่อให้จนจบปริญญาตรี เดี๋ยวนี้กระผมได้วุฒิแค่ ปวช. แต่กระผมอยากศึกษาต่อ แต่ไม่มีเงินศึกษาต่อ โดยทางกระผมอยากจบเร็วๆ กระผมคิดว่าถ้ากระผมได้รับโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีอย่างที่ตั้งใจไว้ กระผมจะตั้งใจศึกษาให้จบ ในทางการศึกษาของกระผมนั้นแล้วแต่ท่านพิจารณาให้ศึกษาต่อแบบภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)หรือภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)แล้วแต่เห็นสมควรของท่าน ในการเขียนจดหมายมานี้ก้อยากขอคำปรึกษาและมีความประสงค์ขอทุนการศึกษาต่อและในการนี้ให้ท่านพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของกระผม อยากให้แม่ การที่ผมอยากศึกษาต่อเพราะวุฒิผมน้อยทำงานยากมากอยากศึกษา ประวัติย่อของผมคือ นายอนุชา ใจยอง เกิดวันที่26พฤษภาคม2531อายุ 22ปี 207/1ม.1ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน51120 การศึกษาชั้น ปวช. คณะก่อสร้าง สาขาการก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย2.22 โปรดติดต่อกลับ โทร 086-1802006 หวังว่าทางท่านจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นอันตามสมควรจากท่านและให้คำปรึกษาแก่กระผมหวังว่าจะได้คำปรึกษาและพิจารณา กระผม จะรอคำพิจารณาและคำปรึกษา ขอแสดงความนับถือ (นาย อนุชา ใจยอง)

TOP