Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องด้วยกระผม ทำทร.38 คนต่างด้าวไม่ทัน เนื่องจากได้รับข่างสารช้า และไม่มีหนังสือแจ้งมา จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณา เลื่อนการทำทร.38 ถึงสิ้นเดือน พ.ย.56นี้ จึงใคร่ขอให้พิจารณา ด้วยความเคารพ

TOP