Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อไรจะมีการเซ็นอนุมัติให้คนงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศสะที หนูรอการเซ็นอนุมัติอบรมบินนานมากแล้วหนูไม่เข้าใจทำไมช้ามากขนาดนี้ รอจนเบื่อมากเลยไม่รู้จะตอบคำถารีมพ่อแม่ว่าเมื่อไรจะได้บินสะที ไหนจะเรื่องเงินที่กู้เขามาเพื่อใช้ในการดำเนินการ แล้วยังไงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกรุณาเร่งดำเนินการให้ด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ

TOP