Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เนื่องด้วยกระผมเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แรงงานท่าน ธีระวุฒิ มีสมมน ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมต่อลูกจ้างทำแล้วสอนว่าอันไหนถูกผิดและให้ความรู้ควบคู้กันไปแต่สุดท้ายท่านก็ถูกย้ายภายในระยะเวลาไม่ถึงปี ดังนั้นการทำงานแบบบนี้กระผมจึงเอาความรู้จากท่านเพื่อมาปรับใช้ในองค์กรของกระผมและขอสนับสนุนในการทำงานของท่านและขอให้กำลังใจท่านเสมอ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง นายวาสุเทพ บุญคุ้ม

TOP