Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้มีคำสั่งลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เลิกจ้างพนักงานชั่วคราวทั่วประเทศ สำนักงานแระกันสั่งคมเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเองยังเลิกจ้างพนักงานได้ ซึ่งตั่งแต่เคยมีลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นเวลากว่าสิบปี ไม่เคยมีการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน ระยะเวลาการบอกเลิกจ้างก็สั้น คำสั่งลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เลิกจ้างวันที่ 31ธันวาคม2554ใครจะไปตั้งตัวได้ทัน แล้วกระทรวงแรงงานจะมีหน้าไปบอกกับประชาชนได้อย่างไรว่าไม่ต้องเป็นห่วงการเลิกจ้างของสถานประกอบกานรไม่ได้มีมากอย่างที่ประชาชนกังวล จึงอยากจะขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีพิจารณาการออกคำสั่งเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวของสำนักงานประกันสังคมครั้งนี้ด้วย

TOP